Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera Przewodniczącego.

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

  1. opracowanie własnego regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie,
  2. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego dotyczących sankcji zastosowanych wobec członków Stowarzyszenia za: nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał władz; działanie na szkodę Stowarzyszenia,
  3. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia,
  4. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności.

Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Skład Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2021-2024

  • Barbara Kaczmarska
  • Matylda Koselska
  • Lidia Rażniewska